ประกาศราคากลางโครงการการจัดจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563-2565)

ตารางราคากลาง งานจัดจ้างเผยแพร่ยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2560-2564