ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (ในส่วนปริมาณงานที่คงเหลือของโครงการ)

ประกาศแผน งานก่อสร้างสนามกีฬา จ.บึงกาฬ