ประกาศเผยแพร่ราคากลางและขอบเขตของงาน จัดกิจกรรมการสร้างกระแสและแรงบันดาลใจ กิจกรรมประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และการยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ร่วมกับภาพยนตร์อัตชีวประวัตินักกีฬาอาชีพไทยระดับโลก โดยวิธีคัดเลือก

TOR+ราคากลาง กิจกรรมสร้างกระแสและแรงบันดาลใจ