ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศของชาติ หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ (Good Governance for Excellence)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศของชาติ หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ (Good Governance for Excellence) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

1. ประกาศแผนเพิ่มศักยภาพ