ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2563-2567 

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2563-2567

ประกาศเผยแพร่แผน จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผยแม่บทฯ