ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษารูปแบบการเตรียมนักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างครบวงจร

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษารูปแบบการเตรียมนักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างครบวงจร DOC210319-21032019155050