ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 DOC270319-27032019150109