ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างสำรวจและจัดทะเบียนทรัพยากรกีฬา เช่น สนามอุปกรณ์ บุคลากร ผู้ใช้บริการ ฯลฯ ของศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬา อยู่ในความดูแลของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างสำรวจและจัดทะเบียนทรัพยากรกีฬา เช่น สนามอุปกรณ์ บุคลากร ผู้ใช้บริการ ฯลฯ ของศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬา อยู่ในความดูแลของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ประกาศแผน