ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลเพื่อเชื่อมฐานข้อมูลด้านบุคลากรในองค์กร ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข