ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2563) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2563) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษาดำเนินการท