ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2564 ในส่วนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยรับผิดชอบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง