ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กกท.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กกท. เพื่อมุ่งสู่ การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ 2562

310562 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษา