ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thai Quality Award TQA) และจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจการรับรู้และแรงบัลดาลใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของคนไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thai Quality Award TQA) และจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจการรับรู้และแรงบัลดาลใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของคนไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่แผน