ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงออกแบบและพัฒนากระบวนการด้านการเงินและบัญชี ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษา ด้านการเงิ