ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกและหลักเกณฑ์การสนับสนุนกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism)

ประกาศเผยแพร่แผน จ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักเ