ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจัดซื้อเครื่องกำเนิดสำรองไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการให้บริการต่อเนื่อง Big Data ประจำปี 2562 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจัดซื้อเครื่องกำเนิดสำรองไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการให้บริการต่อเนื่อง Big Data ประจำปี 2562 095312