ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตามนโยบายปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (National Training Center NTC)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อเครื่อ