ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าต่อดูแลและต่อลิขสัทธิ์ Software ระบบเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (ERP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าต่อดูแลและต่อลิขสัทธิ์ Software ระบบเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (ERP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศแผน ซื้อค่าดูแลและต่อลิขสิทธิ์ Software ร