ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างออกแบบปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

29102562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างออกแบบงานปรับปรุง