ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจฯ ปี 2563