ประกาศเผยแพร่แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลและประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2562 

ประกาศเผยแพร่แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลและประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2562  ประกาศเผยแพร่แผน