ประกาศเผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการส่งเสริมการกีฬาเอกลักษณ์ของชาติและกีฬาพื้นบ้านไทยเพื่อต่อยอดไปสู่กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการส่งเสริมการกีฬาเอกลักษณ์ของชาติและกีฬาพื้นบ้านไทยเพื่อต่อยอดไปสู่กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวDOC140319-14032019094509