ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และดูแลระบบในการให้บริการสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ประกาศแผน