ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีคัดเลือก

22112562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม