ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวงจรสื่อสารความเร็วสูง (Internet) ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 77 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

01 ประกาศแผน 17102562 เช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเ