ประชุมแนวทางการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิคเกมส์

จากการที่ประเทศไทยได้ดำเนินการในเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิคเกมส์ การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย นำโดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการโอลิมปิคสากล ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเข้าพบหารือร่วมกับ Mr. Ng Ser Miang กรรมการโอลิมปิคสากล Mr. Francis Chong รองประธานกรรมการบริหาร และ Mr. Patrick Lee ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬา การจัดการแข่งขันยูธโอลิมปิคเกมส์ครั้งที่ 1 ประเทศสิงคโปร์

ผลจากการประชุม ทำให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ตั้งแต่การวางวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นกรอบในการทำงาน มีหัวใจของการทำงานโดยยึดปรัชญาโอลิมปิค การวางโครงสร้างการทำงาน ทำให้ทราบบทบาทหน้าที่และโครงสร้างการบริหารงาน แผนงาน การแข่งขันยูธโอลิมปิคเกมส์มิใช่การแข่งขันโอลิมปิคเกมส์ จึงมิได้เน้นแต่เรื่องกีฬาเป็นส่วนสำคัญ แต่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและวัฒนธรรม ดังนั้น การจัดการแข่งขันยูธโอลิมปิคเกมส์ จึงเป็นมหกรรมที่เป็น “National Program” ที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะเยาวชนภายในชาติ เป็นเกมส์สำหรับเยาวชน ใช้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครที่มีอายุน้อย ๆ ให้แต่ละโรงเรียนมีส่วนร่วม ในโปรแกรมทางวัฒนธรรม มีกลยุทธ์ที่น่าสนใจ เช่น การเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม การแบ่งปัน การสร้างแบบจำลองเยาวชนตัวอย่าง และการสร้างให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกซึ่งศักยภาพของเยาวชน

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิงคโปร์ได้รับการรับเลือกจากคณะกรรมการโอลิมปิคสากล เป็นคำถามที่ประเทศไทยได้รับคำตอบว่า น่าจะเป็นเรื่องการไว้วางใจในประเทศ การแสดงออกให้เห็นว่า ประเทศเจ้าภาพจะสามารถถ่ายทอดปรัชญาของการแข่งขันอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสื่อสารให้เห็นถึงสิ่งที่ไอโอซีคาดหวังว่าจะได้รับ ทั้งนี้ งบประมาณในการจัดก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ งบประมาณทางด้านเทคโนโลยี เป็นงบประมาณที่สูง ที่ประเทศเจ้าภาพอาจจะประมาณการต่ำเกินไป ในการจัดการแข่งขันยูธโอลิมปิคเกมส์ ครั้งที่ 1 ประเทศสิงคโปร์ มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมถึง 50 โปรแกรม