ผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ครั้งที่ 1/2562

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการในการตรวจสารต้องห้าม ของสำนักควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. … ซึ่งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ได้พิจารณาและปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมาย และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการยกร่างระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องรายงานผลการตรวจพบสารต้องห้ามของนักกีฬา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการป้องปรามการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ประจำปี พ.ศ.2562 และวางหลักเกณฑ์การพิจารณาแนวทางการสนับสนุนต่างๆ ต่อนักกีฬา สมาคม และบุคคลซึ่งสนับสนุนนักกีฬา โดยรายงานผลการตรวจพบสารต้องห้ามของนักกีฬานี้ ถือเป็นข้อมูลที่สำคัญอันอาจนำไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสนับสนุนด้านต่างๆ ต่อไป

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการแก้ไขกฎหมายลำดับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามหลักสากลมากยิ่งขึ้น จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ว่าด้วยการเก็บตัวอย่าง การเคลื่อนย้ายตัวอย่าง และการขนส่ง พ.ศ. 2557 (ตามมาตรา 24) 2.ประกาศคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เรื่อง ประกาศกำหนดระดับ ประเภท ชนิดกีฬา และการแข่งขันกีฬาที่อยู่ในการควบคุมการใช้สารต้องห้ามในช่วงการแข่งขันกีฬา และนอกการแข่งขันกีฬา พ.ศ. 2557 (ตามมาตรา 21) 3.ประกาศคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นคำขอ การพิจารณา และการแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษา พ.ศ. 2557 (ตามมาตรา 25) 4.ประกาศคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เรื่อง วินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2557 (ตามมาตรา 28) 5.ประกาศคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาโทษนักกีฬา และบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬาที่ฝ่าฝืนกฎการต่อต้านสารต้องห้ามทางการกีฬา หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 หรือ มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2557 (ตามมาตรา 26)