ผลการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 55 ครั้งที่ 1/2562

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 55 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 55 โดยมี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งรับทราบสรุปผลการประเมินและสรุปการใช้จ่ายงบประมาณการจัดงานฯ ในปีที่ผ่านมา จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 55 โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน อาทิ พิธีสงฆ์, การถ่ายทอดสด, การตกแต่งสถานที่, การจัดอาหาร, การบริจาคโลหิต, กิจกรรมกีฬาสี, วิ่งมินิมาราธอน ฯลฯ โดยให้แต่ละฝ่ายจัดเตรียมรายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายนำเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมว่า การประชุมในวันนี้ เราได้หารือกันเรื่องการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 54 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งภาพรวมเราจัดงานได้เรียบง่าย ได้รับคำชื่นชมแต่ก็มีบางส่วนที่ต้องนำมาแก้ไขปรับปรุง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ อาทิ เรื่องลงทะเบียน, ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงเรื่องความสะอาดต่างๆ สำหรับในปีนี้ ครบรอบ 55 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 รูปแบบกิจกรรมต่างๆก็ยังคงยืนพื้นเช่นเดิม งานทำบุญ พิธีสงฆ์ ก็จะคล้ายกับปีที่แล้ว แต่จะมีเพิ่มเติมในส่วนพิธีกรรมทางศาสนาอื่นร่วมด้วย เราจะไปสำรวจดูว่ามีพนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ที่นับถือศาสนาอื่นบ้างไหม มากน้อยเพียงใด อาจจะมีการริเริ่ม แต่ตอนนี้ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนว่านอกจากพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์แล้ว เราจะเสริมเรื่องของพิธีทางศาสนาอื่นๆ ทั้งศาสนาอิสลาม หรือศาสนาคริสต์ ส่วนกิจกรรมที่จะเสริมขึ้นมาคือจะให้ กกท. ส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยการมาร่วมกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นวันเกิดขององค์กร อยากให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในงาน มากยิ่งขึ้น มีกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีด้วยการแข่งขันกีฬาสีภายในองค์กร เน้นความสัมพันธ์ของคนใน กกท. ไม่มีการแบ่งฝ่ายแบ่งสี แต่จะคละกันหมดทุกคน ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เช่น การวิ่งมินิมาราธอน ก็ยังคงจัดเช่นเดิม ซึ่งครั้ง ที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จในการจัดงานเป็นอย่างดี แต่ปีนี้อาจจะมีการสร้างสีสันมากยิ่งขึ้น และมีความเป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่บ่งบอกว่าเป็นงานวิ่งของวันสถาปนา กกท. รวมทั้งกิจกรรมการบริจาคโลหิต ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562, กิจกรรม CSR ที่เรามีนโยบายปรับเปลี่ยนการแสดงความยินดีจากหน่วยงานที่เข้าร่วมงาน จากการมอบกระเช้า ดอกไม้ เป็นการรับบริจาคเงิน หรืออุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปสมทบให้องค์กรสาธารณะกุศล หรือผู้ยากไร้ที่ขาดแคลน หรือมีความต้องการความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ เช่น มูลนิธิ หรือโรงเรียนที่มีความต้องการด้านต่างๆ ก็จะมีการ ประชุมหาข้อสรุปกันอีกครั้ง ส่วนกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากนี้จะยังคงรูปแบบเดิม

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เราจะเน้นความเรียบร้อย เรียบง่าย ประหยัด ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากจะสร้างค่านิยมของการกีฬาให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน ไม่เน้นการจัดงานอลังการ หรือใช้งบประมาณจำนวนมาก ในการจัดงาน จะเน้นที่ความเรียบง่าย แต่สมบูรณ์แบบมากที่สุด.