ผลการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกำหนดจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก กกท. โดยจัดตามแนวทางเดิมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมกับการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยจะมีการจัดงานประกาศเกียรติคุณฯ จำนวน 10 ประเภท ประกอบด้วย 1.นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น (ชาย-หญิง), 2. นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่น (ชาย-หญิง), 3. นักกีฬาอาชีพดีเด่น, 4.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น, 5.นักกีฬาพิการดีเด่น (ชาย-หญิง), 6.ประเภทกีฬาทีมดีเด่น (EVENTS) และชนิดกีฬาทีมดีเด่น (SPORTS), 7.ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น, 8.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่นและสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยดีเด่น, 9. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่น และ 10.บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบกำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลนักกีฬาดีเด่นของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และรางวัลนักกีฬาดีเด่นของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิจารณานักกีฬา สมาคมละ 2 รางวัล ประกอบด้วย ประเภทชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 326 รางวัล แบ่งเป็น พิธีมอบโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 172 รางวัล และพิธีมอบโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวน 154 รางวัล

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบกำหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติฯ ครั้งต่อไปในวันที่ 31 ตุลาคม 2562, วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 12 ธันวาคม 2562