ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมเห็นชอบให้การสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนานักกีฬา ประจำปี 2562 จำนวน 112,061,064 บาท แบ่งเป็น แผนงานที่ 1. การสนับสนุนระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 18,161,372 บาท, แผนงานที่ 4 การกำกับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 6,500,352 บาท, แผนงานที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมและเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 38,075,820 บาท และแผนงานที่ 6 การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติและระดับชาติ จำนวน 49,323,520 บาท และที่ประชุมเห็นชอบกรอบวงเงินประมาณการงบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวงเงินประมาณการ 4,250,000,000 บาท ประกอบด้วย แผนงานที่ 1 การสนับสนุนระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ, แผนงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน, แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ , แผนงานที่ 4 การกำกับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย, แผนงานที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมและเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา, แผนงานที่ 6 การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติและระดับชาติ, แผนงานที่ 7 การยกระดับมาตรฐาน การพัฒนาจัดหาสถานที่ฝึกซ้อม/แข่งขัน, แผนงานที่ 8 การสร้างกระแสกีฬา จากการแข่งขันกีฬา, แผนงานที่ 9 การสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ, แผนงานที่ 10 การสนับสนุนเงินรางวัล, แผนที่ 11 การสนับสนุนการศึกษาฯ และการบริหารงาน

จากนั้น ที่ประชุมอนุมัติให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) แก่ นายนรังค์ พรสิริภร นักกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ในระดับชั้นปีที่ 1 ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนจบการศึกษาภาคบังคับ เป็นเงิน 378,400 บาท และให้แก่นักกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวเกศินี บัวงาม ในระดับชั้นปีที่ 1 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นเงิน 378,400 บาท , นางสาวกัลยกร หิรัญเพิ่ม ในระดับชั้นปีที่ 1 ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 378,400 บาท และนางสาววิรมน คิดอ่าน ในระดับชั้นปีที่ 1 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเงิน 378,400 บาท อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้พิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์เรื่องการสนับสนุนการศึกษา ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการกำหนดแนวทางการพิจารณาให้ทุนต่างประเทศให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยอย่างน้อยควรมีผลงานอยู่ในระดับเอเชีย หรือมหกรรมกีฬา โดยต้องยื่นขอให้ชัดเจนและต้องเป็นผลงานปัจจุบันอย่างน้อย 2 ปีล่าสุด ก่อนปีที่ยื่นขอ และที่ประชุมได้อนุมัติให้การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ขาเทียมรุ่นเฉพาะ (Total Knee 2100 solution) เป็นเงิน 498,250 บาท ให้แก่ นายแมกอินไต โทมัส ไรเซิ่น นักกีฬาเวคบอร์ดทีมชาติไทย ที่ประสบอุบัติเหตุขณะทำการแข่งขัน รายการเอเชี่ยนภูเก็ตคัพ 2559 เมื่อระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งทำให้ต้องตัดขาข้างซ้าย จึงมีความจำเป็นต้องใช้ในการช่วยเดิน และเพื่อประกอบอาชีพ (ปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอน) สำหรับร่างประกาศหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิการนักกีฬา โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรณีเกิดอาการทุพพลภาพ ภายใน 4 ปี นับจากวันที่มีรายชื่อติดเป็นตัวแทนระดับภาค และปรับวงเงินการให้ความช่วยเหลือการจัดซื้ออุปกรณ์บรรเทาความเจ็บป่วยทางร่างกายเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากเดิม 100,000 บาท เป็น 300,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ปรับเพิ่มเงินรางวัลในการแข่งขันมหกรรมกีฬา ได้แก่ รายการเอเชี่ยนอินดอร์ แอนด์ มาเชี่ยลอาร์ทเกมส์, เอเชี่ยนบีชเกมส์ และกีฬาซีเกมส์ โดยนักกีฬาที่ได้เหรียญทอง จากเดิม ได้รับ 200,000 บาท เพิ่มเป็น 300,000 บาท, เหรียญเงิน จากเดิมได้รับ 100,000 บาท เพิ่มเป็น 150,000 บาท และเหรียญทองแดง จากเดิม ได้รับ 50,000 บาท เพิ่มเป็น 75,000 บาท ส่วนการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ปรับจากเหรียญทอง 100,000 บาท เหรียญเงิน 50,000 บาท เหรียญทองแดง 25,000 บาท เพิ่มเป็น เหรียญทอง 200,000 บาท เหรียญเงิน 100,000 บาท เหรียญทองแดง 50,000 บาท อีกทั้ง ให้เพิ่มรายการแข่งขันเพื่อมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันอีก 2 รายการ คือมหกรรมกีฬาคนพิการชิงชนะเลิศแห่งโลกที่คณะกรรมการพาราลิมปิกสากลให้การรับรอง เงินรางวัลเหรียญทอง 200,000 บาท เหรียญเงิน 100,000 บาท และเหรียญทองแดง 50,000 บาท รวมทั้งมหกรรมกีฬาเวิลด์ บีชเกมส์ เงินรางวัล เหรียญทอง 1,000,000 บาท เหรียญเงิน 500,000 บาท และเหรียญทองแดง 200,000 บาท