ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ครั้งที่ 3/2562

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. มอบหมายให้ นายสำอางค์ เบ้าช้างเผือก ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาภูมิภาค ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ครั้งที่ 3/2562 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 5 ภาค และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีจำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน รวมทั้งสิ้น 1,258 คน ประกอบด้วย นักกีฬา จำนวน 838 คน (ชาย 444 คน หญิง 393 คน) และผู้ฝึกสอน จำนวน 420 คน โดยมีจำนวนนักกีฬาที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 17.92 ของนักกีฬาในโครงการฯ จาก 16 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา 40 คน, กอล์ฟ 5 คน, จักรยาน 12 คน, เทควันโด 10 คน, เทนนิส 11 คน, เทเบิลเทนนิส 3 คน, แบดมินตัน 3 คน, มวยปล้ำ 1 คน, มวยสากลสมัครเล่น 4 คน, ยิงธนู 2 คน, ยิงปืน 1 คน, ยูโด 1 คน, เรือพาย 18 คน, ว่ายน้ำ 37 คน และ วอลเลย์บอลชายหาด 2 คน

และมีผลงานในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา ได้แก่ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงราย มีนักกีฬาในโครงการเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 52 คน จากนักกีฬาที่เข้าโครงการระยะแรก 149 คน คิดเป็นร้อยละ 34.89 ได้รับ 7 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 15 เหรียญทองแดง รวม 29 เหรียญ, กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ระหว่างวันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักกีฬาในโครงการเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 436 คน จากนักกีฬาที่เข้าโครงการ 563 คน คิดเป็นร้อยละ 77.44 แต่เมื่อตัดฐานนักกีฬายิงธนูออก 47 คน (ไม่จัดการแข่งขัน) มีนักกีฬาเข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 84.49 ได้รับ 160 เหรียญทอง 109 เหรียญเงิน 96 เหรียญทองแดง รวม 365 เหรียญ ทำให้การดำเนินงานโครงการ Sports Hero ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สามารถดำเนินงานได้ตามแผนและเป้าหมายครบถ้วน มีการจัดทำแผนการฝึกซ้อมและแข่งขันของนักกีฬารายบุคคลครบทุกคน ร้อยละ 100 มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ จำนวน 440 คน จากนักกีฬา 452 คน (นักกีฬาที่เข้าก่อน “บุรีรัมย์เกมส์”) คิดเป็นร้อยละ 97.35 มีนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ จำนวน 83 คน จากนักกีฬา 838 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 มีนักกีฬาเข้าทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครบทั้ง 2 ครั้ง จำนวน 838 คน และมีนักกีฬาที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น ร้อยละ 100 โดยมีค่าตัวชี้วัดของค่าเกณฑ์วัดอยู่ในระดับ 5

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบรายชื่อนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 ของนักกีฬาในโครงการฯ จาก 8 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย นายปรัชญา ประภาศ (กรีฑา/กทม.), นายเด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ (กอล์ฟ/ชลบุรี), นายชินดนัย ทักษิณ (ยกน้ำหนัก/นครราชสีมา) , นายเกรียงไกร ชึ้นกันกง (ยกน้ำหนัก/นครราชสีมา), นายรวิพล สง่าวรวงศ์ (ว่ายน้ำ/กทม.), นางสาวนวพร ไทยแท้ (ว่ายน้ำ/เชียงใหม่), นางสาวกมลชนก ขวัญเมือง (ว่ายน้ำ/นครปฐม), นางสาวจินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส (ว่ายน้ำ/ชลบุรี), นายรัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ (ว่ายน้ำ/สมุทรปราการ), นายอิทธิวัฒน์ สร้อยทอง (ยิงธนู/ กทม.), นางสาวกนกนภัส แก้วชมพู (ยิงธนู/เชียงใหม่), นางสาวศตพร อาจสาลี (ยิงธนู/กทม. ), นายพิตรพิบูล มหาวัฒนางกูล (เรือพาย/กทม. ), นายเมธาสิทธิ์ บูญเสน่ห์ (จักรยาน/ชลบุรี), นายธนวัฒน์ คำหาร (มวยปล้ำ/อุบลราชธานี) และนายณัฐพงศ์ หิ้นมี (มวยปล้ำ/นครศรีธรรมราช).