ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2562

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2562 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบการอนุมัติเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา ตามที่คณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติเงินรางวัลของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เฉพาะรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 6 รายการ 6 สมาคมกีฬา รวมเป็นเงิน 99,715,000 บาท ประกอบด้วย แข่งเรือใบ จำนวน 1,875,000 บาท, ตะกร้อ จำนวน 58,800,000 บาท, เทควันโด จำนวน 2,250,000 บาท, แบดมินตัน จำนวน 4,200,000 บาท, ยูยิตสู จำนวน 24,750,000 บาท และวอลเลย์บอล จำนวน 7,840,000 บาท

จากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้การสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนานักกีฬา ประจำปี 2563 จำนวน 851,532,088 บาท แบ่งเป็น แผนงานที่ 1. การสนับสนุนระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 389,119,058 บาท, แผนงานที่ 2. การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 88,577,350 บาท, แผนงานที่ 3. การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน 47,000,000 บาท, แผนงานที่ 4 การกำกับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 42,407,340บาท, แผนงานที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมและเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 109,500,000 บาท และแผนงานที่ 6 การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติและระดับชาติ จำนวน 174,928,340 บาท และที่ประชุมอนุมัติงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ในวงเงิน 2,600,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการแข่งขัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพื่อดำเนินกิจกรรมกีฬา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา และการเตรียมนักกีฬาเพื่อให้เป็นนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ… เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 1. การเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างประเทศ ในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง นักกีฬา จะได้รับ 1,000 บาท/คน/วัน และเจ้าหน้าที่ จะได้รับ 1,400 บาท/คน/วัน, 2 การส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ใส่วนของค่าอาหารตามระเบียบการแข่งขัน โดยประเทศเจ้าภาพจัดหาอาหารให้ และเรียกเก็บเงินตามที่ระเบียบการแข่งขันกำหนด กองทุนฯ สมทบเป็นค่าอาหารในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท/คน/วัน และหากในกรณีที่ประเทศเจ้าภาพ มิได้จัดอาหารให้กับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ กองทุนฯ สมทบเป็นค่าอาคารในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเพิ่มเติม 1,600 บาท/คน/วัน แต่หากเป็นนักกีฬาในโครงการเตรียมนักกีฬาระดับมหกรรมระดับนานาชาติ ให้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเพิ่มเติม โดยไม่หักเบี้ยเลี้ยงการเก็บตัวฝึกซ้อมภายในประเทศ, 3 การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ในส่วนของค่าตอบแทนผู้ตัดสินหรือผู้ชี้ขาดของสหพันธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบสหพันธ์กีฬานานาชาติกำหนด ส่วนผู้ตัดสินชาวไทย เจ้าหน้าที่เทคนิค เจ้าหน้าที่อื่นตามกฎกติกาการแข่งขันต้อได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และให้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด โดยผู้ตัดสินชาวไทย ได้รับไม่เกิน 1,500 บาท/คน/วัน, เจ้าหน้าที่เทคนิค ได้รับไม่เกิน 1,000 บาท/คน/วัน และเจ้าหน้าที่อื่นตามกฎกติกาการแข่งขัน ได้รับไม่เกิน 600 บาท/คน/วัน, 4.ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์การแข่งขันภายในประเทศสมทบตามความเป็นจริง โดยการถ่ายทอดกีฬาไม่เกิน 500,000 บาท (ถ้ามี)