ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ครั้งที่ 3/2562

นายประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องกำหนดการนำเสนอความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเมืองกีฬา ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดยในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.10 น. ตามลำดับ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดยะลา และช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.10 – 17.30 ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสงขลา, จังหวัดตรัง, จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละจังหวัดมีเวลาการนำเสนอจังหวัดละไม่เกิน 30 นาที แบ่งเป็น การนำเสนอ 20 นาที และการตอบข้อซักถาม 10 นาที

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างกำหนดการแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์จังหวัดที่จัดตั้งเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และพิธีมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดยเรียนเชิญ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธี โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีทีวีกีฬา (T – Sports Channel) และทางออนไลน์ ผ่าน Youtube และ facebook ของ T – Sports Channel