ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ครั้งที่ 1/2562

ดร.ปัญญา หาญลำยวง รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ดร.ปัญญา หาญลำยวง รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลและเตรียมการพิจารณาคัดเลือกจังหวัดเป็นเมืองกีฬาให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในด้านการส่งเสริม อุตสาหกรรมกีฬา (Sports Industry Promotion) การกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) และ การจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของภูมิภาค ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ สำคัญสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564)

จากนั้น ที่ประชุมรับทราบผลการคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์) ได้ลงนามประกาศกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง การจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี, สุพรรณบุรี, บุรีรัมย์, อุดรธานี, ศรีสะเกษ และกระบี่ รวมทั้งรับทราบแผนการดำเนินงานของเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะทำงานฯ จะติดตามการดำเนินงานของเมืองกีฬา (Sports City) ซึ่ง กกท. ได้แจ้ง 6 จังหวัดเมืองกีฬาให้จัดส่งแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ให้ กกท. ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้คณะทำงานฯ ได้เดินทางติดตามการดำเนินงานต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการเพิ่มเติมคณะทำงานและทบทวนองค์ประกอบคณะทำงาน โดยจะเชิญผู้แทน หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือในรายละเอียดกันอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป