ผลการประชุมติดตามการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนาโพธิ์ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ กกท. และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจากทั่วประเทศมาร่วมประชุมเพื่อช่วยกันทำงานประสานความร่วมมือกัน ในการดำเนินงานปัจจุบันที่เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยเฉพาะเรื่องการขอทุนการศึกษาของนักกีฬา ที่ขอรับการสนับสนุนมาค่อนข้างน้อย จึงอยากให้เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นด้วย รวมทั้งเรื่องโครงการ Sports City ที่แต่ละจังหวัดจะต้องดำเนินการพัฒนากีฬาในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยเรื่องนี้ได้นำหารือกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่แล้ว และท่านก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ การประชุมในวันนี้เราจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆรวบรวมเพื่อนำเสนอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป เชื่อมั่นว่าแต่ละจังหวัดล้วนแต่มีเอกลัษณ์ และอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้งด้านกีฬาของจังหวัด รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มุ่งส่งเสริมกีฬาควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว แต่ละจังหวัดสามารถนำมาเป็นจุดเด่นในการดำเนินการโครงการ Sports City ได้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้น ที่ประชุมรับทราบรายงานการขอรับเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยขณะนี้ ฝ่ายกีฬาภูมิภาค ได้โอนเงินอุดหนุน ระยะที่1 (50%แรก) ให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดไปแล้ว 75 สมาคม โดยยังเหลืออีก 2 สมาคมที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐานขอรับเงินอุดหนุนให้กับฝ่ายกีฬาภูมิภาค ได้แก่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนเงินอุดหนุน ระยะที่2 (50%หลัง) ฝ่ายกีฬาภูมิภาค ได้โอนให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดไปแล้ว 22 สมาคม โดยอีก 9 สมาคม อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ส่งเอกสารขอรับเงินอีก 46 สมาคม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด และโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาของจังหวัด โดยให้สมาคมฯ จัดส่งรายงานให้ฝ่ายกีฬาภูมิภาค ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รวมทั้งได้ขอความร่วมมือจากสมาคมฯ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งตัวชี้วัดที่กำหนด จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่ได้จัดสรรงบประมาน ประจำปี พ.ศ. 2562 รวม 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด 2.โครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด 3.โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาของจังหวัด และ4.โครงการการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้ติดตามการส่งรายละเอียดโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ส่งคำขอรับการสนับสนุนฯ ให้กับฝ่ายกีฬาภูมิภาค ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อรวบรวมส่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาราย