ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 4/2562

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท. ) ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากเดิม ระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2562 เป็น ระหว่างวันที่ 5 – 12 พฤษภาคม 2562 และเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค จากเดิมในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 จำนวน 77 จังหวัด เปลี่ยนเป็นวันที่ 9 มิถุนายน 2562 จำนวน 76 จังหวัด ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการจัดงาน Olympic Day Run โดยส่วนกลางยังคงจัดกิจกรรมในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาหัวหมาก เช่นเดิม

จากนั้น ที่ประชุมรับทราบเรื่องการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตทหารกองทัพบก (วิ่ง ล่อง ท่อง ค่าย กับ 4 กองทัพภาค) โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กองทัพบก จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตทหารกองทัพบก รายการ Army Land Evening Run 4 Series (วิ่ง ล่อง ท่อง ค่าย กับ 4 กองทัพภาค) กำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 สนาม 4 กองทัพภาค แบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่, ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดอุดรธานี, ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 ณ กองทัพภาคที่ 4 จังหวัด สงขลา และครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ กองทัพภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กีฬาและการออกกำลังกายเป็นสื่อนำตามนโยบายรัฐบาลในด้านการพัฒนาการ กีฬาเชิงท่องเที่ยว (Sports Tourism) ให้มีความเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้าง ภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมกีฬาเชิงท่องเที่ยว Sports Destination

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ กกท. จาก พลเอก วีรชัย อินทุโศภน เป็น พลเอก คณิต สาพิทักษ์