ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 5/2562

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบใช้เงินสำรองของ กกท. วงเงินจำนวน 98,000,000 บาท สำหรับการปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 87,000,000 บาท, ค่าออกแบบงานก่อสร้าง 4,567,500 บาท, ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 4,567,500 บาท และค่าขนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์ช่วงที่มีการปรับปรุงอาคารฯ 1,865,000 บาท รวมทั้งเห็นชอบให้ กกท. จัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ต่อจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี และเห็นชอบร่างข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พ.ศ. ….

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน, ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา (นักบริหาร ระดับ 9) ประกอบด้วย 1. นายสมพร ไชยสงคราม ผู้อำนวยการกองตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน, 2. นายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และ 3. นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก ผู้อำนวยการกองควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบการโอนเงินให้คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับจังหวัดที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ รุ่นอายุ 13 ปี 15 ปี 17 ปี 19 ปี รอบแชมป์เปี้ยนชิพ 2018 – 2019 ทั้ง 4 รุ่นๆละ 2,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 8,000,000 บาท จากงบประมาณประจำปี 2562 รายการที่ 204/01 ยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากล และส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 ประกอบด้วย รุ่นอายุ 13 ปี ระหว่างวันที่ 3 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงราย, รุ่นอายุ 15 ปี ระหว่างวันที่ 19 – 30 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต, รุ่นอายุ 17 ปี ระหว่างวันที่ 16 – 27 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดอุดรธานี และรุ่นอายุ 19 ปี ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดอุดรธานี โดยจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ จะต้องลงนามสัญญากับ กกท. ที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบการเป็นเจ้าภาพตามที่ กกท. กำหนด