ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 6/2562

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 6/2562 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการประเมินตนเองของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ตามที่ กระทรวงการคลัง โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2562 ข้อ 2 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ ข้อ 2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ โดยรัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม และควรนำผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ผลการปฏิบัติงาน และปัญหาในการดำเนินงานแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา และอภิปรายร่วมกันอย่างเป็นทางการ รวมถึงกำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือแนวทางที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งแบบประเมินตนเองภายในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ พร้อมทั้ง นำส่งกระทรวงการคลังเพื่อทราบต่อไป

จากนั้น ที่ประชุมได้มีการพิจารณาตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีโครงการจัดสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) National Training Center (NTC) นั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ย้ายสระว่ายน้ำจากศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ(ส่วนกลาง) National Training Center (NTC) มาดำเนินการใหม่เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำ Aquatic Center ซึ่งจะดำเนินการบนพื้นที่เดิมในสนามกีฬา กกท. หัวหมาก โดยอนุมัติวงเงินงบประมาณในการออกแบบ จำนวน 33,606,978 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้การกีฬาแห่งประเทศไทย บริหารศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยตนเอง โดยยินดีรับโอนการบริหารจากค์ณะกรรมการบริหารสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการเช่าพื้นที่ราชพัสดุ
ต่อจากนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (นายก้องศักด ยอดมณี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ที่ระดับคะแนน 96.02 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม