ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 7/2562

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบการกีฬาแห่งประเทศไทย แทน นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ขอลาออกจากคณะกรรมการ กกท. เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจราชการเพิ่มเติมหลายประการ จึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ส่งผลให้ประธานกรรมการตรวจสอบการกีฬาแห่งประเทศไทยว่างลงและไม่ สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประกอบ

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน สำหรับองค์การระหว่างประเทศด้านการกีฬา โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานคณะอนุกรรมการ, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการ และมีนายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับ องค์การระหว่างประเทศด้านการกีฬา ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ทางการกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ กกท. พิจารณา โดยหาแนวทางให้สหพันธ์กีฬาหรือองค์การกีฬาต่างประเทศย้ายสำนักงานหรือมาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย เพื่อให้เกิด ความสัมพันธ์อันดี

ที่ประชุมยังเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจากเงินรายได้ ประจำปี 2562 รายการที่ 1.12 ค่าเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของ กกท. กับกรมธนารักษ์ จากเดิม จำนวน 15,405,393 บาท ปรับเพิ่มเป็นจำนวน 26,567,017 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินรายได้ค่าบำรุงสถานที่ เพื่อจะได้นำไปชำระให้กับกรมธนารักษ์ภายในกำหนดต่อไป

จากนั้น ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเพิ่มเติม นายวันชัย รัตนวงษ์ เป็นอนุกรรมการกลั่นกรองการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีพลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โดยผลการเลือกตั้งฯ นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 24 คะแนน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 75 คน โดยมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนจำนวน 24 คน