ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 8/2562

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนงานของผู้ว่าการ กกท. (ดร.ก้องศักด ยอดมณี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565) และเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างผู้ว่าการ กกท. ประกอบด้วย 8 แผน ได้แก่ 1. การยกระดับการให้บริการของ กกท. SMART NATION SPORTS PARK 2. โครงการยกระดับหน่วยงานด้านกฎหมายของ กกท. (SPORTS LAW) 3. แผนการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 4. แผนการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านการกีฬา (SPORTS DIGITAL PLATFORM) 5. แผนการยกระดับกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 6. แผนการจัดตั้งเมืองกีฬา (SPORTS CITY) 7. แผนการพัฒนานักกีฬาคนพิการอย่างครบวงจร และ 8. แผนการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล กกท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ กกท. พ.ศ. 2563 – 2567 รวมทั้งให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ด้านละ 1 คน ได้แก่ ด้านแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ นายอรรถ นานา และด้านเศรษฐกิจ หรือการเงิน ได้แก่ นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 9 และ 10) การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา จาก รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็น รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส จาก รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็น รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, พันโท รุจ แสงอุดม จาก รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็น รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ จาก รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็น รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร, นายแสนพล อู่วิเชียร จาก ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสถาน เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ และนายจินดา เดชภิมล จาก ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสถาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป.