ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 9/2562

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของ กกท. ที่ได้อันดับ 2 ของรัฐวิสาหกิจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 และขอให้รักษามาตราฐาน พร้อมพัฒนาการกีฬาของไทยให้ได้มาตราฐานระดับสากล รวมถึงเน้นย้ำให้ กกท. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ยึดคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นหลักในการบริหารงาน

โดย ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยกระดับให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” นั้น ในปี 2562 นี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับการประเมินจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยผลการประเมินการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อันดับที่ 2 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จากจำนวน 53 หน่วยงาน ผลการประเมิน ITA ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เท่ากับ 97.62 คะแนน หรือ ระดับ AA และอยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศ จากหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 8,058 หน่วยงาน โดยจะเข้ารับรางวัลจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการมอบรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 34 รางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นี้ นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจของพวกเราชาว กกท. ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง และเราจะมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ กกท. ยังได้มีมติเห็นชอบในวาระเพื่อพิจารณา รวมทั้งเห็นชอบประกาศกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาเพิ่มเติม คือ กีฬาเคอร์ลิง (Curling) และ พาวเวอร์ลิฟติ้ง (Powerlifting) จำนวน 2 ชนิดกีฬา จากเดิม 85 ชนิดกีฬา รวมเป็น 87 ชนิดกีฬา และเห็นชอบต่อสัญญาการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี เพิ่มขึ้น 5 ปี (ประจำปี 2564 – 2568) โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป