ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 10/2562

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้เยาวชน ประชาชน และบุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคสู่ความเป็นเลิศ โดยมี นายปัญญา หาญลำยวง เป็นประธานอนุกรรมการ, ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นรองประธานอนุกรรมการ และมีผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค เป็นเลขานุการ โดยมีหน้าที่พิจารณาแนวทาง โครงการ และงบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแหล่งงบประมาณอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างกระแสความตื่นตัวให้เกิดการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการจัดกิจกรรมกีฬาในส่วนภูมิภาค รวมทั้งเห็นชอบเพิ่มเติม นางญาใจ พัฒนาสุขวสันต์ เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ กกท.

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ราชมังคลากีฬาสถาน สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพฯ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1. งานรื้อถอนและติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬา วงเงิน 96,800,000 บาท 2. ค่าควบคุมงาน งานรื้อถอนและติดตั้งเก้าอี้ชมกีฬา วงเงิน 3,870,000 บาท และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1. งานปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลเมนสเตเดี้ยมและสนามฟุตบอลฝึกซ้อม ตามมาตรฐาน AFC วงเงิน 126,900,000 บาท, 2. ค่าควบคุมงานปรับปรุง ซ่อมแซม สนามฟุตบอลเมนสเตเดี้ยมและสนามฟุตบอลฝึกซ้อม ตามมาตรฐาน AFC วงเงิน 6,225,000 บาท, 3. งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารเมนสเตเดี้ยม ตามมาตรฐาน AFC วงเงิน 30,000,000 บาท และ 4. ค่าควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารเมนสเตเดี้ยม ตามมาตรฐาน AFC วงเงิน 1,950,000 บาท รวมทั้งเห็นชอบอนุมัติใช้เงินสำรองของ กกท. เพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอินดอร์สเตเดี้ยม ภายในสนามกีฬาหัวหมาก วงเงิน 9,610,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้งให้ นางพิกุล กุฎาคาร ผู้อำนวยการกองการเงิน นักบริหารระดับ 8 เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง นักบริหารระดับ 9

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฎิบัติงานของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (ดร. ก้องศักด ยอดมณี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ว่าการ กกท. ที่มีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 1 ปี มีคะแนน 100 คะแนนประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1.1 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 1.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 1.3 การกำกับดูแลที่ดี และ 1.4 การบริหารและพัฒนาองค์กร โดย ผู้ว่าการ กกท. ได้ 89.26 คะแนน

โดยผลการประเมินดังกล่าว ผู้ว่าการ กกท. จะได้ขึ้นค่าตอบแทนคงที่ (เงินเดือน) ร้อยละ 9 ปรับเพิ่มขึ้น 16,200 บาท/เดือน จากเงินเดือนที่ได้รับเดือนละ 180,000 เป็นเดือนละ 196,200 บาท โดยเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 25 คิดเป็นเงิน 771,428.59 บาท โดยเบิกจ่ายจากทุนสำรองของ กกท. เมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองงบการเงินของ กกท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว

2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการศึกษาเทียบเคียงกับการประเมินผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจอื่น และได้ขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อประกอบการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวด้วย ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 2.1 การดำเนินงานตามนโยบาย 2.2 การบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ และ 2.3 สมรรถนะด้านการบริหาร.