ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 11/2562

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 โดยประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 981 คน จำนวน 51 ชนิดกีฬา 50 สมาคมกีฬา มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 11 ประเทศ 528 รายการ ประเทศไทยส่งแข่งขันจำนวน 443 รายการ นักกีฬาทำผลงานได้ 92 เหรียญทอง 103 เหรียญเงิน 123 เหรียญทองแดง เป็นอันดับที่ 3 โดยนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักกีฬาใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ มาก่อน จำนวน 550 คน จากนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 981 คน คิดเป็น 56.57% มีนักกีฬาใหม่ที่สามารถทำผลงานได้เหรียญ จำนวน 219 คน คิดเป็น 39.81% ของนักกีฬาหน้าใหม่ที่ได้เหรียญรางวัลทั้งหมด และสมาคมกีฬาทำผลงานได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 8 สมาคมกีฬา, ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 16 สมาคมกีฬา, ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 26 สมาคมกีฬา ชนิดกีฬาที่ไม่ได้เหรียญรางวัล จำนวน 1 สมาคมกีฬา ชนิดกีฬาที่จัดขึ้นครั้งแรก จำนวน 5 ชนิดกีฬา ชนิดกีฬาที่ประเทศไทยไม่ได้ส่งแข่งขัน จำนวน 5 ชนิดกีฬา

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบจัดสรรเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และ คณะกรรมการกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 1. สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็น ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน รวมโบนัสที่ได้มาจากการประเมินผลการดำเนินงานของสมาคม จำนวน 82 สมาคม เป็นเงิน จำนวน 112,126,381 บาท, 2. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสมาคม และกิจกรรมกีฬา อื่นๆ จัดสรรจากผลการประเมินการดำเนินงานของสมาคม จำนวน 77 สมาคม เป็นเงินจำนวน 67,530,000 บาท และคณะกรรมการกีฬาจังหวัด จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาอื่นๆ จำนวน 76 จังหวัด ๆ ละ 150,000 บาท เป็นเงินจำนวน 11,400,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบใช้เงินสำรองของ กกท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1. การส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 – 28 มีนาคม 2563 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 59,896,417 บาท, 2. การจัดการ แข่งขัน รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 152,066,445 บาท, 3. ค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงาน และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพพนักงาน จำนวน 14,438,200 บาท และ 4. การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิง แชมป์โลก (IWAS World Games 2020) ระหว่างวันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 29,228,300 บาท รวม 4 รายการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 255,629,362 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ กกท. กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินอุดหนุนสมาคมกีฬา รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการใช้เงินสำรองของ กกท. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป.