ผลการประชุมบอร์ด กกท. และบอร์ด กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

          พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท. ) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

         ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลกีฬา (Sports Hospital) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ธีรวัฒน์ กุลทนันท์, รองศาสตราจารย์ วิชัย วนดุรงค์วรรณ, นาวาอากาศเอก (พิเศษ) ไพศาล จันทรพิทักษ์, นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์, ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันยิกา ชำนิประศาสน์ เป็นประธานอนุกรรมการ และมีผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ศึกษารูปแบบการจัดตั้งโรงพยาบาลกีฬาเพื่อให้บริการแก่นักกีฬา, ศึกษารูปแบบและแนวทางการบริการทางการแพทย์ในลักษณะ Sport Hospital, ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งโรงพยาบาลกีฬา, ศึกษารูปแบบแนวทางการจัดหางบประมาณและรูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลกีฬา ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่าให้คณะอนุกรรมการฯ ไปศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการจัดตั้งโรงพยาบาลกีฬา และให้เพิ่ม 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาคนพิการในคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย แพทย์ออร์โธปิดิกส์ และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทั้งนี้ หากพบปัญหาอุปสรรคการจัดตั้งโรงพยาบาลกีฬาอาจจะลดระดับของโรงพยาบาลกีฬามาเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์เพื่อนักกีฬา สำหรับรองรับการให้บริการและรักษานักกีฬาต่อไป

         จากนั้น ที่ประชุมให้ความเห็นชอบองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ผู้ว่าการ กกท. (นายก้องศักด ยอดมณี) ประกอบด้วย เกณฑ์ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, การกำกับดูแลที่ดี, การบริหารและการพัฒนาองค์กร และให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กกท. (นายก้องศักด ยอดมณี) โดยมี ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานอนุกรรมการ, ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย, ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ เป็นอนุกรรมการ และรองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร เป็นเลขานุการ มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กกท. (นายก้องศักด ยอดมณี) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ว่าการ กกท. ซึ่งคณะกรรมการ กกท. ให้ความเห็นชอบในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2562 โดยเป็นการประเมินทุกๆ 6 เดือน และนำผลการประเมินการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการ กกท. เพื่อทราบและพิจารณา รวมทั้งเห็นชอบให้พันเอก อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร เป็นอนุกรรมการเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (National Training Center : NTC)

         นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา (นักบริหาร ระดับ 10)

        จากนั้น ในเวลา 11.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

         ตามที่ กระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการ กกท. ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และประธานกรรมการ กกท. ได้ลงนามระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา, คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการ และคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา โดยเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้รับทราบการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ แล้วนั้น

          ที่ประชุมได้เห็นชอบองค์ประกอบของอนุกรรมการดำเนินงานตามนโนบาย ทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา ที่มีพลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธาน และอนุกรรมการ จำนวน 16 คน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการตามคำขอที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, 2.คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการ ที่มี พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ เป็นประธาน และอนุกรรมการ จำนวน 13 คน เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา ที่มี พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล เป็นประธาน และอนุกรรมการ จำนวน 15 คน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานด้านสวัสดิการ เงินรางวัล และทุนการศึกษา ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกำหนด

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 โดยมี พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธาน และอนุกรรมการ จำนวน 4 คน รวมทั้ง เลขานุการ 1 คน

          ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กล่าวว่า การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ จะส่งผลให้การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของกองทุน พัฒนาการกีฬาในด้านต่าง ๆ ต่อไป