ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

นายปัญญา หาญลำยวง รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เปิดเผยถึงผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดว่า

ตามที่ กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ได้หมดวาระลงแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ได้ประกาศการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ระหว่างวันที่ 8 -14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา และกำหนดการเลือกตั้งกรรมการฯ ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. นั้น

“ผลการเลือกตั้งฯ ในวันนี้ ผู้สมัครหมายเลข 1 นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ได้คะแนน 24 คะแนน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 75 คน โดยมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนจำนวน 24 คน และหลังจากนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ จะนำเสนอประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อไป”