ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างสนามกีฬาและการถ่ายโอนสนามกีฬา จ. ลำปาง

นางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 เป็นประธานในการประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างสนามกีฬาและการถ่ายโอนสนามกีฬาในจังหวัดลำปาง โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปาง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ตามที่ กรมทางหลวง ได้ส่งมอบงานให้ กกท. ตามข้อสังเกตของที่ประชุม Government Innovation Lab ในเรื่องการส่งมอบพื้นที่และการป้องกันความชำรุดบกพร่อง 5 รายการ วงเงิน 37,494,000 บาท ประกอบด้วย 5 รายการ ได้แก่ รายการที่ 1 งานก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลาน กรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์ จำนวน 27,525,334.01 บาท, รายการที่ 2 งานปรับระดับดินตัด-ดินถม จำนวน 2,774,337.25 บาท, รายการที่ 3 งานก่อสร้างอัฒจันทร์ประธาน ทิศตะวันตก (บางส่วน) จำนวน 2,575,354.82 บาท, รายการที่ 4 งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (บางส่วน) จำนวน 3,478,973.92 บาท และรายการที่ 5 รายการครุภัณฑ์อัฒจันทร์ประธาน จำนวน 1,140,000 บาท นั้น

และในการประชุมเรื่องการส่งมอบงานส่วนที่เหลือของสนามกีฬาจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาลัมพางค์ อาคารกุกกุฎนคร ศูนย์สร้างทางลำปาง ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กรมทางหลวงดำเนินการในส่วนงานตัวอาคารอัฒจันทร์ประธานให้แล้วเสร็จทั้งหมด โดย กกท. จะโอนเงินกลับให้กรมทางหลวง จำนวน 3,715,354.82 บาท เพื่อดำเนินการรายการที่ 3 และ 5 ได้แก่ รายการที่ 3 งานก่อสร้างอัฒจันทร์ประธาน ทิศตะวันตก (บางส่วน) จำนวน 2,575,354.82 บาท และรายการที่ 5 รายการครุภัณฑ์อัฒจันทร์ประธาน จำนวน 1,140,000 บาท ในส่วนของรายการที่ 1, 2 และ 4 วงเงินรวม 33,778,645.18 บาท ประกอบด้วย รายการที่ 1 งานก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลาน กรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์ จำนวน 27,525,334.01 บาท, รายการที่ 2 งานปรับระดับดินตัด-ดินถม จำนวน 2,774,337.25 บาท และรายการที่ 4 งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (บางส่วน) จำนวน 3,478,973.92 บาท กรมทางหลวงส่งมอบให้ กกท. รับไปดำเนินการ

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบมอบหมายให้ศูนย์สร้างทางลำปาง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 ในงานก่อสร้างส่วนที่รับมอบ วงเงิน 3,715,354.82 บาท โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563, มอบหมายให้ กกท. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 ในงานก่อสร้างส่วนที่เหลือ ในวงเงิน 33,778,645.18 บาท โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2563, มอบหมายให้ กกท. และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ. ลำปาง) ร่วมกันสำรวจครุภัณฑ์ อุปกรณ์กีฬา และให้ อบจ. นำแผนบริหารจัดการสนามกีฬาบรรจุเข้าสู่แผน 5 ปี ของ อบจ. โดยกรมทางหลวงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้ และหากดำเนินการก่อสร้างและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วให้ กกท. ส่งมอบภารกิจให้จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำปาง ส่งมอบภารกิจให้ อบจ. ลำปาง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2563 จากนั้นจะเปิดให้ใช้สนามกีฬาจังหวัดลำปาง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายน 2563 ต่อไป.