ผู้ว่าการ กกท. เปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์จังหวัดและผลงานด้านกีฬาของ Sports City ประจำปี 2562

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์จังหวัดด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว รวมทั้งผลงานทางด้านกีฬาของจังหวัดเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามที่ กกท. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งเมืองกีฬาตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาแบบ ครบวงจร ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา (Sports Industry Promotion) การส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) และการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของภูมิภาค จาก การรายงานของฝ่ายกีฬาภูมิภาคนับได้ว่าการจัดนิทรรศการฯ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม กีฬา และเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นเมืองกีฬา ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจและรายได้ของประเทศได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์จังหวัดด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว รวมทั้งผลงานทางด้านกีฬา ของจังหวัดเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านกีฬาของจังหวัด และ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ตลอดจนของดีแต่ละจังหวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปชมและซื้อ สินค้าของดีจังหวัด (OTOP) ที่จะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดรวม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี, เชียงราย, ตรัง, นครราชสีมา, พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, สงขลา และอุบลราชธานี