ฝ่ายนโยบายและแผนได้มีการจัดอบรมการดำเนินงานโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)

ฝ่ายนโยบายและแผนได้มีการจัดอบรมการดำเนินงานโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) โดยมีดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการอบรม พร้อมกับนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายและสำนัก และตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ในหัวข้อเรื่องการนำองค์กร (Leadership) และกลยุทธ์(Strategy) ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง LED ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย