ฝ่ายนโยบายและแผน จัดประชุมหารือแนวทางการ ส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ

ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน2562 เวลา 14:00น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ ร่วมหารือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพในบทบาทของการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง