ฝ่ายนโยบายและแผน ได้จัดประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ฝ่ายนโยบายและแผน ได้จัดประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 10 มิถุนายน2562 เวลา 14:00น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เชิญสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ร่วมหารือ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพในบทบาทของการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง